Ubezpieczenie lokalu mieszkalnego

Ubezpieczenie mieszkania: dlaczego najemca powinien mieć polisę OC? 

Dlaczego najemca powinien mieć polisę OC? Odpowiedź z pozoru wydaje się być banalna – dla własnego bezpieczeństwa. Ale czy wiesz, że polisa odpowiedzialności cywilnej najemcy stanowi również dodatkowe zabezpieczenie finansowe dla właściciela wynajmowanego mieszkania? Zapraszamy do lektury.

Z naszego artykułu dowiesz się między innymi: 

 • polisa OC najemcy – co to jest,
 • przed czym OC chroni osobę ubezpieczoną, 
 • ile kosztuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy, 
 • gdzie można kupić OC najemcy? 

Za co w wynajmowanym mieszkaniu odpowiada najemca? 

Zakres odpowiedzialności powinien być zawsze określony w podpisanej umowie najmu mieszkania w punkcie „prawa i obowiązki stron”. 

Zgodnie z wytycznymi PRODOMA, a także polskim prawem (ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 roku, Dz. U. z 2022 r. poz. 172, 975, 1561, 2456), do obowiązków najemcy należy:

 • utrzymywanie wynajmowanego mieszkania w czystości i odpowiednim stanie technicznym,
 • utrzymywanie przekazanych pomieszczeń w czystości i odpowiednim stanie technicznym, 
 • dbanie i ochrona wspólnych części budynku przed ich zniszczeniem i dewastacją – dotyczy:  wind, klatek schodowych, korytarzy, zsypów i innych pomieszczeń gospodarczych,
 • dbanie i ochrona najbliższego otoczenia budynku przed jego zniszczeniem i dewastacją.

Jakie szkody najczęściej wyrządza najemca? 

Szkody najemców powstają głównie w wynajmowanym mieszkaniu, dotykają części wspólnych budynku oraz sąsiadów (szkody sąsiedzkie). 

 1. Mieszkania inwestycyjne zazwyczaj znajdują się w blokach wielomieszkaniowych. Powstanie szkód w częściach wspólnych nie jest więc rzadkością. Sytuacje te wynikają z różnych przyczyn: niewłaściwego użytkowania, przeprowadzek czy nietrzeźwości sprawców. Najemcy uszkadzają ściany, windy, drzwi wejściowe czy bramy garażowe. Niektóre wspólnoty mieszkaniowe lub spółdzielnie przyjmują stanowisko, że właściciel mieszkania powinien zapłacić za wszystkie szkody wyrządzone przez najemcę. Jednak sądy są przeciwnego zdania. Za przykład niech posłuży wyrok z dnia 5 sierpnia 2014 roku (sygn. akt I C 445/14), w którym Sąd Okręgowy we Wrocławiu orzekł, że nie można przypisywać odpowiedzialności za szkody powstałe w częściach wspólnych (na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego) właścicielowi mieszkania, który nie doprowadził do zniszczeń. 
 2. Szkody sąsiedzkie najczęściej mają postać zalania mieszkań. Jednak ustalenie odpowiedzialności nie zawsze jest łatwe. Sprawcę można wskazać dopiero poprzez określenie technicznych przyczyn awarii. W tym przypadku odpowiedzialność może spoczywać zarówno na zarządcy budynku (za brak właściwego utrzymania pionów wodnych), na najemcy (np. w sytuacji, gdy pozostawił on otwarty kran lub nie wymienił zużytej baterii kranowej), na właścicielu mieszkania (gdy zaniedbał np. kontrolę i naprawę instalacji w mieszkaniu). 
 3. Szkody w wynajmowanym mieszkaniu dotyczą najczęściej wyposażenia mieszkania. Są to różne zniszczenia podłóg, ścian, okien, mebli, sprzętu RTV czy AGD lub elementów stałych np. zabudowanych szaf.  

Polisa OC najemcy – odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – jaką daje ochronę?

OC najemcy to rodzaj ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym. Ochrona trwa rok od momentu podpisania umowy z ubezpieczycielem lub krócej, czyli jest to polisa terminowa. Zabezpiecza ona finansowo posiadacza na wypadek nieumyślnie wyrządzonych szkód w nie swoim mieniu. Może to być np. zniszczenie wyposażenia wynajmowanego mieszkania, części wspólnych budynku, ale też i rzeczy materialnych należących do sąsiadów. Należy tutaj wspomnieć, że ubezpieczenie obejmuje nie tylko szkody materialne, ale również osobowe np. uszkodzenia ciała osobie trzeciej. 

Jak już wspomnieliśmy, by towarzystwo ubezpieczeniowe przyjęło na siebie odpowiedzialność i wypłaciło odszkodowanie, szkody muszą powstać w określonych okolicznościach, czyli:

 • przypadkowo,
 • nie w skutek rażącego niedbalstwa,
 • podczas czynności życia prywatnego (a nie np. podczas pracy),
 • szkody muszą dotyczyć mienia lub zdrowia osób trzecich (niespokrewnionych z ubezpieczonym ani niezatrudnionych przez niego),
 • wykluczeniu podlegają szkody powstałe po spożyciu alkoholu lub narkotyków.

Jak wykorzystać ubezpieczenie OC najemcy? 

Polisę można wykorzystać na wiele sposobów. Jeśli szkoda powstała przypadkiem i podczas zwykłych, życiowych, codziennych czynności np. uprawiasz sport i trenujesz w domu, a podczas ćwiczeń stłuczesz przypadkiem lampę czy telewizor, właściciel zniszczonych rzeczy może skorzystać z Twojej polisy OC, by otrzymać rekompensatę za poniesione straty. Ubezpieczenie zadziała również w sytuacji, gdy wyprowadzasz na spacer psa, a pies ugryzie sąsiada. 

Poza tym ochroną ubezpieczeniową zostaje objęty nie tylko sam ubezpieczony. Ubezpieczeni są wszyscy domownicy, w tym dzieci i zwierzęta domowe. Ochrona zadziała w wynajmowanej nieruchomości i poza nią – na terenie całej Polski. Powinieneś przy tym wiedzieć, że polisy tej nie przypisuje się konkretnemu lokalowi. Można więc skorzystać z niej po zmianie zamieszkania. 

Sumy ubezpieczenia wahają się najczęściej w granicach od 50 000 zł do 500 000 zł, więc są konkretnym zabezpieczeniem wszelakich nieumyślnie wyrządzonych szkód – nawet tych dużych związanych np. z zalaniem mieszkania sąsiada. Pamiętaj, że z OC najemcy rekompensatę otrzyma poszkodowany np.: właściciel wynajmowanego mieszkania, sąsiad, administracja budynku. Wszystko zależy od tego, kto poniósł stratę. 

Kiedy ubezpieczenie OC najemcy nie zadziała?

Kiedy ubezpieczenie OC najemcy nie zadziała? Wszystkie wyłączenia odpowiedzialności (sytuacje, w których odszkodowanie będzie nienależne) ubezpieczyciele precyzują w OWU – ogólnych warunkach ubezpieczenia, które są integralną częścią każdej polisy. Na tej liście m.in. są:

 • rażące niedbalstwo w postaci np. odkręconego kranu i w tym wypadku szkody zalaniowej;
 • celowe działanie ubezpieczonego bądź innych domowników – towarzystwo nie zapłaci za straty powstałe podczas np. zamierzonej dewastacji wyposażenia;
 • zwykłe drobne zniszczenia, jakie wynikają z naturalnego zużycia się mienia (lokator nie odpowiada za takie szkody);
 • niewłaściwe podłączenie urządzeń lub ich nieprawidłowe użytkowanie;
 • szkody na mieniu lokatora – na taką sytuację należy się zabezpieczyć dodatkowo;
 • szkody górnicze;
 • szkody powstałe przez wyłączone z ochrony zwierzęta domowe: agresywne rasy psów, gatunki egzotyczne, dzikie lub półdzikie;
 • szkody powstałe np. podczas pracy.

Warto przy tym wiedzieć, że pokrycie strat możliwe jest tylko i wyłącznie do górnej granicy ubezpieczenia czyli sumy, na którą opiewa polisa. Jeśli straty są większe, osoba poszkodowana ma prawo domagać wyrównania różnicy w drodze sądowej. 

  Najemca – zgodnie z polskim prawem – nie ma obowiązku posiadania OC w życiu prywatnym. Natomiast właściciel domu czy mieszkania może odmówić zawarcia umowy najmu z kandydatem na najemcę, gdy ta osoba nie zgodzi się na wykupienie OC najemcy. 

  Polisa OC w wersji minimum i rozszerzonej

  Wersja minimum polisy OC najemcy obejmuje przede wszystkim szkody w mieniu i osobowe. W wersji podstawowej taka polisa nie chroni np. mienia najemcy od kradzieży i sytuacji losowych. A jest to istotne, ponieważ w przypadku zalania lub pożaru zniszczeniu ulegną wszystkie rzeczy znajdujące się w wynajmowanym  mieszkaniu. W tej sytuacji można też się zabezpieczyć i dokupić takie rozszerzenie. 

  Dostępne są poza tym pakiety OC w życiu prywatnym, które obowiązują nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. 

  Najemca może też skorzystać z opcji ubezpieczenia na wypadek potrzeby wsparcia prawnego oraz dokupić Home Assistance. To drugie rozszerzenie obejmuje organizację pomocy specjalistów np. ślusarza, elektryka, hydraulika, ale uwaga: możesz najczęściej liczyć tylko na zwrot kosztów dojazdu i robocizny specjalisty. Za części zamienne trzeba już zapłacić samodzielnie. 

  Kiedy i gdzie zgłosić szkodę z OC najemcy? 

  Szkodę może zgłosić ubezpieczony jak i poszkodowany. Sprawę zgłosisz telefonicznie, pocztą elektroniczną e-mail, SMSem, tradycyjną pocztą lub poprzez formularz kontaktowy (jeśli taki jest dostępny).

  Zgłoszenie szkody krok po kroku:

  • ustal sposób zgłoszenia szkody,
  • skontaktuj się z towarzystwem ubezpieczeń, w którym wykupiłeś polisę,
  • podaj dane osoby ubezpieczonej (imię, nazwisko),
  • podaj dane polisy – numer,
  • opisz szkodę: wstępny zakres, okoliczności, data powstania.

  Szkodę należy zgłosić zazwyczaj w ciągu 7 dni od powzięcia informacji o zdarzeniu. Szczegółowe informacje i instrukcja postępowania w takiej sytuacji powinny znajdować się w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

  Na jakie problemy naraża się właściciel, który nie wymaga polisy OC najemcy? 

  Żadna umowa nie chroni przed konsekwencjami zdarzeń losowych, na skutek których wynajmowane mieszkanie lub znajdujące się w nim wyposażenie ulegną poważnemu uszkodzeniu. Przyczyną może być zwykła awaria sprzętu lub ludzki i przede wszystkim niezamierzony błąd. Straty powstałe w wyniku zalania, zaprószenia ognia lub wybuchu gazu zazwyczaj nie należą do małych. I o tym zawsze należy pamiętać. 

  PRODOMA – zarządzanie najmem – doradzamy zabezpieczenie się przed takimi sytuacjami. Właścicielom polecamy odpowiednie ubezpieczenie nie tylko wynajmowanego mieszkania. Rekomendujemy wymóg dla lokatora w postaci zakupu polisy OC. Polisa ta stanowi zabezpieczenie na wypadek wyrządzonych przypadkowo szkód w wynajmowanym mieszkaniu. Właściciel wynajmowanego mieszkania oraz każda poszkodowana osoba ma prawo domagania się rekompensaty za powstałą sytuację. Wynajmujący może skorzystać z własnego ubezpieczenia, ale  jego ubezpieczyciel – ma prawo do wystosowania żądania regresu (zwrotu) odszkodowania od sprawcy szkody.

  Poza tym artykuł 415 kc (kodeksu cywilnego) mówi wyraźnie, że kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Dlatego warto posiadać i wymagać polisy OC najemcy przy zawieraniu umowy najmu. A gdzie można kupić OC lokatora?

  Polisa OC najemcy – gdzie kupić i ile kosztuje? 

  W PRODOMA – obsługa najmu – rekomendujemy zakup polisy OC najemcy w Insurance Expert, choć doskonale wiemy, że w innych towarzystwach ubezpieczeń znajdziesz również ofertę zabezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

  Dlaczego jednak expert? Przede wszystkim ten produkt ubezpieczeniowy – opracowany razem z PZU S.A. – jest dedykowany najemcom mieszkań, ale zadziała też w przypadku dzierżawy, leasingu czy użyczenia. Zabezpieczysz się przed niechcianymi, przypadkowymi zdarzeniami i ich skutkami finansowymi oraz prawnymi, ale też ubezpieczysz własne mienie przed różnymi wypadkami.

  Polisa kosztuje zaledwie kilkadziesiąt złotych, które trzeba wydać na roczną pełną ochronę. To chyba niewiele, by opłacić swój spokojny sen? Taka polisa OC stanowi też niekiedy alternatywę dla kaucji i negocjacji warunków najmu mieszkania. 

  Polisę OC najemcy znajdziesz tutaj.

  Wynajęcie mieszkania, a potem obsługa najmu wiąże się z szeregiem nieprzewidywalnych sytuacji. Jeśli chcecie ich uniknąć, przeczytajcie nasz poradnik: Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie w 2023 roku? Zapraszamy też do kontaktu z naszą firmą. Współpraca z PRODOMA to możliwość bezpiecznego najmu lokali mieszkalnych. 

  Sebastian Milczarek

  ekspert rynku nieruchomości

  Scroll to Top